Lạy Cha chúng con ở trên trời
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng
Nước Cha trị đến
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
Và tha nợ chúng con
Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ


Our Father who art in heaven
Hallowed by thy name
Thy Kingdom come
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread
And forgive us our trespasses
As we forgive those who trespass against us
Lead us not into temptation but deliver us from evil.
For Thine is the Kingdom and the power ang the glory, Forever ang ever.

Amen


 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên