Nguyễn Trãi
Phần V

Tưởng chúng biết lẽ ăn năn

nên đã thay lòng đổi dạ

Ngờ đâu vẫn đương mưu tính

lại còn chuốc tội gây oan.

Giữ ý kiến một người,

gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,

Tham công danh một lúc,

để cười cho tất cả thế gian.


Bởi thế:

Thằng nhãi con Tuyên đức động binh không ngừng
Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy
Đinh mùi tháng chín,

Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại

Năm ấy tháng mười,

Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.

Ta trước đã điều binh thủ hiểm,

chặt mũi tiên phong

Sau lại sai tướng chẹn đường

tuyệt nguồn lương thực

Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng

Liễu Thăng thất thế

Ngày hai mươi, trận Mã Yên

Liễu Thăng cụt đầu

Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong
Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn.
Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau
Lại thêm quân bốn mặt vây thành
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
Bình Ngô Đại Cáo | Bình Ngô Đại Cáo

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên