Hồ Xuân Hýõng
Mu+o+`i ba?y hay la` mu+o+`i ta'm dda^y,
Cho ta ye^u da^'u cha(?ng ro+`i tay.
Mo?ng da`y tu+`ng a^'y, cha`nh ba go'c,
Ro^.ng he.p du+o+`ng na`o, ca('m mo^.t cay.
Ca`ng no'ng bao nhie^u ca`ng ma't na^'y,
Ye^u dde^m chu+a phi? la.i ye^u nga`y.
Ho^`ng ho^`ng ma' pha^'n duye^n vi` ca^.y,
Chu'a da^'u vua ye^u mo^.t ca'i na`y.
Không Chồng Mà Chửa | Cái Qua.t

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên