Hồ Xuân Hương
Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo,
Kìa đền Thái Thú đứng cheo leo.
Ví đây đổi phận làm trai được,
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu.
Cảm cựu kiêm trình Cần chánh học sĩ Nguyễn hầu | Mời Trầu

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên