Trần Tế Xýõng
Tự Trào

Vị Xuyên có Tú Xýõng,
Dở dở lại ýõng ýõng.
Cao lâu thýờng ãn quịt,
Thổ ðĩ lại chõi lýờng.Ba Thứ Lãng Nhãng ...

Một trà, một rýợu, một ðàn bà,
Ba thứ lãng nhãng nó quấy ta .
Chừa ðýợc thứ nào hay thứ ấy,
Có chãng chừa rýợu với chừa trà !
Ông Cò -- Đùa Ông Phủ -- Lắm Quan | Khen Vợ

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên