Hàn Mặc Tử
Tặng Trần Thanh Địch

Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
Tôi nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi.
Cuối Thu | Đêm Không Ngủ

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên