51 Lời Kinh Dâng Mẹ
113 Xin Gục Đầu Sám Hối
20 Người Công Chính
62 Chung Một Niềm Tin
161 Vinh Danh Ba Ngôi
96 Lời Kinh Nguyện Trầm
445 Lời Kinh Tạ Tội
309 Tựa Làn Trầm Hương
82 Từ Rất Xa Khơi
442 Dâng Tiến
166 Vinh Danh Ba Ngôi

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên