Nguyễn Khuyến
Ông chẳng hay ông tuổi đã già,
Năm lăm ông cũng lão đây mà.
Anh em làng xóm xin mời cả,
Xôi bánh, trâu heo cũng gọi là.
Chú Đáo bên làng lên với tớ,
Ông Từ xóm chợ lại cùng ta.
Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ, (1)
Có rượu thời ông chống gậy ra.


o0o
(1) ăn dưng: ăn không.
Ông Phỗng Đá | Duyên Nợ

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên