Nguyễn Khuyến
Mặt nước mênh mông nổi một hòn,
Tiếng già nhưng núi vẫn còn non.
Mảnh cây thưa thớt đầu như trọc,
Tầng đá cheo leo ngấn chửa mòn.
Một lá về đâu xa thăm thẳm,
Nghìn làng trông xuống bé con con.
Dẫu già mà hẳn hơn ta chửa ?
Chống gậy lên cao, bước chửa chồn.
Các Câu Đối | Quốc Kêu Cảm Hứng

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên