Nguyễn Du
Mảng vui rượu sớm cờ trưa,
Đào đà phai thắm sen vừa nẩy xanh.
1475. Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh,
E tình nàng mới bày tình riêng chung:
"Phận bồ từ vẹn chữ tòng,
"Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên.
"Tin nhà ngày một vắng tin,
1480. "Mặn tình cát lũy lạt tình tào khang.
"Nghĩ ra thật cũng nên đường,
"Tăm hơi ai dễ giữ giàng cho ta ?
"Trộm nghe kẻ lớn trong nhà,
"Ở vào khuôn phép nói ra mối giường.
1485. "E thay những dạ phi thường,
"Dễ dò rốn bể khôn lường đáy sông !
"Mà ta suốt một năm ròng,
"Thế nào cũng chẳng dấu xong được nào.
"Bấy chầy chưa tỏ tiêu hao,
1490. "Hoặc là trong có làm sao chăng là ?
"Xin chàng liệu kíp lại nhà,
"Trước người đẹp ý sau ta biết tình.
"Đêm ngày giữ mực giấu quanh,
"Rày lần mai lữa như hình chưa thông."
1495. Nghe lời khuyên nhủ thong dong,
Đành lòng sinh mới quyết lòng hồi trang.
Rạng ra gửi đến xuân đường,
Thúc ông cũng vội giục chàng ninh gia.
Tiễn đưa một chén quan hà,
1500. Xuân đình thoắt đã dạo ra cao đình.
Sông Tần một dải xanh xanh,
Loi thoi bờ liễu mấy cành Dương quan.
Cầm tay dài ngắn thở than,
Chia phôi ngừng chén hợp tan nghẹn lời.
1505. Nàng rằng: "Non nước xa khơi,
"Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm.
"Dễ lòa yếm thắm trôn kim,
"Làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng !
"Đôi ta chút nghĩa đèo bòng,
1510. "Đến nhà trước liệu nói sòng cho minh.
"Dù khi sóng gió bất tình,
"Lớn ra uy lớn tôi đành phận tôi.
"Hơn điều giấu ngược giấu xuôi.
"Lại mang những việc tày trời đến sau.

câu 1515 đến 15301515. "Thương nhau xin nhớ lời nhau,
"Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy !
"Chén đưa nhớ bữa hôm nay,
"Chén mừng xin đợi ngày này năm sau !"
Người lên ngựa kẻ chia bào,
1520. Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
Dặm hồng bụi cuốn chinh an,
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.
Người về chiếc bóng năm canh,
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi.
1525. Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Truyện Kiều | Truyện Kiều

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên