Hồ Xuân Hương
Khóc Tổng Cóc

Chàng Cóc ơi ! Chàng cóc ơi!
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.

--------------------------------------------------------------------------------

Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường

Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi!
Cái nợ ba sinh đã trả rồi,
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
Tung hê hồ thỉ bốn phương trời.
Cán cân tạo hóa rơi đâu mất,
Miệng túi càn khôn khép lại rồi
Hăm bảy tháng trời đà mấy chốc,
Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi!
Quả Mít | Mắng Học Trò Dốt

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên